ACORD GDPR

ACORD GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Îți aducem în atenție faptul ca ne-am actualizat Politică de Confidențialitate, construită în concordanță cu Regulamentul general privind protecția datelor UE 2016/679 GDPR, prin care îți oferim mai multe informații despre:
Datele pe care le colectăm și felul în care le utilizăm și prelucrăm
Drepturile pe care la ai în legătură cu aceste date personale
Informații despre Regulamentul general privind protecția datelor
E.T.G. ELTA LOGISTIK SRL poate colecta date statistice sau date anonime rezultate din utilizarea site-ului și le poate utiliza pentru realizarea unor analizele și rapoarte necesare pentru îmbunătățirea proceselor și pentru a concepe oferte și campanii promoționale.
În orice moment, puteți să vă retrageți consimțământul dat în legătură cu prelucrarea datelor fără a invoca un motiv. Ca urmare, toate datele despre dumneavoastră vor fi șterse fără a mai putea fi recuperate. Acest lucru poate diminua calitatea serviciilor pe care le oferim. De exemplu, nu putem livra comenzi fără a vă cunoaște numele întreg, adresa, numărul de telefon și emailul. Se poate retrage consimțământul și doar pentru o parte din date sau servicii. De exemplu retragerea din lista abonaților la newsletter.
Pentru orice întrebare, vă stăm la dispoziţie la e-mail: marketing@tabyalashes.com

ACCEPT (pentru utilizarea datelor la facturare, statistici si rapoarte )

ACCEPT (pentru notificarea prin SMS si E-MAIL, cu privire la stiri, noutati si oferte)